Stop met olie- en gaswinning in Nederland, versnel dat door een innovatieve en eerlijke energietransitie

TEKEN HIER DE PETITIE 

Vanuit het Groene Hart, voor heel Nederland.
De overheid moet inwoners niet op kosten jagen in de energietransitie en er moet ook geen schade meer worden gemaakt door olie- of gaswinning. Daarom voeren we actie voor een eerlijke energietransitie op basis van een goed en verstandig afbouwplan naar schone, goedkopere en duurzame energie maar wel eerlijk, d.w.z. zonder de rekening bij de burgers te leggen.
Het gebruik van fossiele brandstoffen houdt op vanwege klimaatverandering maar we moeten er ook mee stoppen omdat het winnen van fossiele brandstof al decennia lang aardbevingen veroorzaakt en leidt tot milieuvervuiling. Dat moeten we niet toestaan. Niet in Groningen, niet in het Groene Hart en ook niet elders in Nederland. Daarom voeren inwoners actie in o.a. Groningen, Friesland, Drenthe, Zuid Holland en Utrecht.
Om het Groene Hart te beschermen tegen de fossiele olie- en gaswinning knokken we tegen de winning van fossiele brandstoffen in heel Nederland. Tegelijkertijd knokken we voor een eerlijke energietransitie die de rekening niet bij de inwoners legt. Want als we willen stoppen met olie- en gaswinning dan moeten we wereldwijd af van het gebruik van fossiele brandstoffen.

We zijn de actie Laat het Groene Hart niet barsten gestart want met het dichtdraaien van de gaskraan in Groningen verplaatst de winning van de fossiele brandstoffen zich naar de kleine velden. Het Papekopveld is zo’n klein winningsveld. Wij willen dat er geen boortoren komt te staan op het Papekopveld en dat ook in de andere provinciën geen nieuwe olie- en gasvelden worden geopend. Bij het stoppen met fossiele brandstofwinning hoort een overstap naar andere vormen van energie, schonere (goedkopere) en duurzame energie. We knokken in deze actie voor een voorspoedige transitie die inwoners niet op hoge kosten jaagt of hen op te zadelt met dure leningen.
Wat is nodig om van de fossiele brandstoffen af te kunnen en een eerlijke rechtvaardige energietransitie waar te maken?

  • 1. Een afbouwplan voor de olie- en gaswinning. Huidige winningsgebieden sluiten.
  • 2. Overgang op schone en betaalbare energie voor iedereen in een ‘sociale energie transitie’.
  • 3. Nu geen nieuwe olie- en gasvelden in gebruik nemen! (importeer wat nodig is en zorg er op een slimme manier voor dat het fossiele brandstofgebruik terugloopt).

Wat opvalt in Noord Nederland is dat de aardbevingen niet beperkt zijn tot de grote velden. Al vanaf geringe bodemdaling zien we de bevingen. Zie deze link naar alle aardbevingen sinds 1986.

Olie- en gaswinning in de ‘kleine velden’ in Het Groene Hart is onverstandig en onacceptabel. De brandstof ligt er nog minder diep dan in het Noorden, de grond is extreem slap, er loopt een ‘slapende’ breuklijn dwars door Midden Nederland en daar komt nog bij dat we te maken hebben met winning onder dichtbevolkt gebied, met stad en woonwijken en waterwingebied.

Waarom dit initiatief, wat is het doel

Dit initiatief heeft als aanleiding (het primaire doel) de olie- en gaswinning tegen te gaan in het Papekopveld onder Woerden en andere ‘kleine’ velden in en rondom het Groene Hart, zonder dat dit negatieve consequenties heeft voor Groningen.
Het ultieme doel is dan ook een verbreding van de acties tegen boren (en fracken) in heel Nederland, vanuit de actualiteit rondom de ‘kleine velden’ Papekop en Haastrecht bij Woerden-Oudewater en de Krimpenerwaard, met als inzet; stoppen met fossiele brandstofwinning in Nederland door een eerlijke en solidaire energietransitie.

In plaats van het doorzetten van de fossiele brandstofwinning willen wij een maximale inzet afdwingen bij de minister van Economische Zaken voor een voorspoedige energietransitie die inwoners NIET op hoge kosten jaagt maar helpt aan schonere, duurzame en goedkopere energie.

We zien mogelijkheden voor Het Groene Hart om als koploper en hefboom de energietransitie vorm te geven in Nederland, samen met burgers in en door diverse initiatieven. Ondernemerschap, onderzoek en innovatie voorop gecombineerd met voor eenieder bereikbare en beschikbare financiering en mogelijkheden en voor (eenvoudig te realiseren) CO2 reductie maatregelen. De overheid zal over de brug moeten komen en de rekening niet bij de inwoners moeten neerleggen.

Woerden CO2 neutraal in 2030 is een haalbare keuze, als de juiste stappen worden gezet vanuit een goed plan, wijk voor wijk de uitol van energiebesparende maatregelen en gaandeweg een soepele overgang naar de schonere duurzame energie. Het is mogelijk als in Den Haag de politieke wil en daadkracht is tesamen met het faciliteren van ondernemerschap, onderzoek en innovatie. Als we willen dat de gaswinning in Groningen stopt en er geen fossiele brandstoffen worden gewonnen in het kleine veld Papekop dan zullen het gebruik ervan moeten stoppen. Stop met brandstofwinning in Nederland, importeer wat nog nodig is (Noorwegen, Rusland) en verspoedig de energietransitie zonder inwoners op te zadelen met dure leningen.

Hoe willen we het doel bereiken

We willen samen werken met alle politieke partijen en betrokken inwoners, bedrijven en verenigingen onder één vlag!

“Veiligheid en gezondheid van de inwoners van Nederland”.

Samen kunnen we een sterke vuist maken! We kunnen de olie en gaswinning stop zetten en er zorg voor dragen dat volop wordt ingezet op schonere, goedkopere en duurzame energie in heel Nederland. Dat doen we door met inwoners actie te voeren en door het verzamelen van handtekeningen in stadscentra en buurten. Ook online kunt u de petitie ondertekenen. Ook hier geen gaswinning!

Op initiatief van SP fracties zijn in de gemeenten Gouda en Alphen, Provincie Utrecht en Zuid Holland en in de Tweede Kamer vragen gesteld en moties ingediend. En er is gelobbyd onder de waterschappen.
De gemeentelijke en provinciale SP-moties kregen voldoende steun. Dit is mooi omdat de gemeente, provinciën en waterschappen de Minister van Economische zaken adviseren. De minister kan zoveel tegenmacht niet negeren. Het is daarbij van belang dat burgers zich sterk maken en herrie maken tegen de bestaande olie- en gaswinning, tegen het openen van nieuwe winningsvelden en voor het afbouwen van fossiel brandstofgebruik door een goed plan en zonder inwoners financiëel de nek om te draaien. De overheid moet over de brug komen.
In de Tweede Kamer kozen de formatiepartijen er helaas voor om bij de stemmingen op de SP-motie tegen de fossiele brandstofwinning (in grote en kleine velden) achteruit te hangen. Het regeerakkoord, dat inmiddels bekend is, blijkt de ambitie te missen die nodig is. Ondertussen pompen de olie-en gasbedrijven verder.
Zie de nieuwsberichten op deze website.

Staat u achter dit initiatief?

Teken HIER de PETITIE tegen olie- en gaswinning in Het Groene Hart, Alvast bedankt

Wilt u meedoen met actievoeren? Neem contact op via:
info@laathetgroenehartnietbarsten.nl

Laat Het Groene Hart niet barsten wordt ondersteund door:

Het initiatief ‘Laat Het Groene Hart niet barsten’ is een initiatief van SP afdeling Woerden.
Lokaal wordt deze actie tegen olie- en gaswinning ondersteund door: 

Initiatiefgroep SP Woerden
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial